The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To farshid: :) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=298983)

tuberose2461 09-26-2006 09:26 AM

To farshid: :)
 
Salam,

Bebakhsid ama fekr nakonam lazem be yadavari bashe ke shoma bayad dokhtar bashid ke tooye iran betoonid az dokhtara ax begirid.

man ham nemitoonam az aghayoon ax begiram magar inke hamsene pedarbozogam bashe. narahat nabash az madar bozorga mitoonid ax beghirid. taze khosheshoon ham miyad :)

Merci
Maryam

farshid 09-26-2006 01:36 PM

Re: To farshid: :)
 
salam
merc az reply
walla,restesho bekhain, man tahala az mardam natoonestam ax begiram,
baba hame to iran ghati daran, dava daran...

toye masoole ke raftim, ye pirezan ham nazasht aks begirm, taze chand baram zarar kardam LOL ;-) chand ta az in baftaneya azesh khareedam,bad porsidam ke mitonam ax begiram ya na!! goft BOROO lol

shayad Be ma Nayomade aslan LOOL

bazam merc az reply
thnx
ya haq

farshid


All times are GMT. The time now is 07:39 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.