The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To holmertz: Tid til å reise (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=957787)

Bergenphotos 09-13-2018 04:15 PM

To holmertz: Tid til å reise
 
Hei, godt spørsmål! Jeg studerer på høyskole, så planen er å bli lærer. I tillegg er jeg aktiv i politikken og organisasjonslivet. Reise må jeg gjøre i feriene. Tror også jeg har et raskt reisemønster, så jeg blir raskt rastløs når jeg er for lenge samme sted. Det blir nok flere spennende reiser også i årene som kommer.

Men jeg har altså et liv utenom også, hehe.


All times are GMT. The time now is 08:35 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.