The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Pleziervaart (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=971300)

PaulVDV 06-15-2021 06:22 PM

Pleziervaart
 
Bedankt Lars,


Indien ik me goed herinner, was er op deze boten ook muziek.
Het was voor de opvarenden meer een fun tochtje waarbij ik vrees dat de omgeving minder ter zake deed.
Ik vermoed dat de passagiers het heel fijn vonden maar of ze ook zagen wat ik zag ... ?

Vele groeten,
Paul


All times are GMT. The time now is 04:58 AM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.