The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Polakowski: gory (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=331578)

bargo 11-27-2006 08:51 PM

To Polakowski: gory
 
Witam
Zdjęcie zrobione między schroniskiem HALA SZRENICKA a schroniskiem SZRENICA. Warunki do chodzenia po górach w weekend były cudowne.

Pozdrawiam
Bargo


All times are GMT. The time now is 10:30 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.