The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To ninaL: dzięki (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=569020)

darimarc 01-26-2008 08:42 PM

To ninaL: dzięki
 
Idę popatrzeć na te cienie przechodniów:) a drzewo celowo zamyka górę kadru

ninaL 01-26-2008 08:46 PM

Re: To ninaL: dzięki
 
Oj, tutaj malo wstawialam cieni, nie wiem, czy sie doszukasz, bo to bylo dawno ;)


All times are GMT. The time now is 03:24 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.